ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸೀಸನ್ 3ರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ..

2018ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಖಕ್ಕಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ?


A) 112

B) 224

C) 121

D) 100


SMS ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಲು KK<space>A/B/C/D<space>M/F/O<space> ವಯಸ್ಸು type ಮಾಡಿ 57827 ಗೆ SMS ಮಾಡಿ.


IVRS ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಲು

ನಿಮ್ಮ option A ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ  5057827-61 ಗೆ, B ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 5057827-62 ಗೆ , C ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 5057827-63 ಗೆ , D ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 5057827-64 ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ


ಉತ್ತರಿಸುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಮೇ 8 ರಾತ್ರಿ 7:30 ರಿಂದ ಮೇ 9 ಸಂಜೆ 6:30 ರ ವರೆಗೆ


Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು