ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಕೇರಳದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ವಿಶು

ವಿಶು.. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಬ್ಬ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾದರೆ ಕೇರಳದವರಿಗೆ ವಿಶು ಎಂಬುದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ದಿನ. ಈ ವಿಶು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಕೇರಳದ ಜನರು ಹಣವನ್ನು,  ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಕೈಲಾದದ್ದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಕೇರಳದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ವಿಶು.
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು