ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಈಸ್ಟರ್- ಏಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ

ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಯ ದಿನದಂದು ಏಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗುಹೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇಹವನ್ನು ಅದರೊಳಗಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಈ ದಿನವನ್ನೇ "ಈಸ್ಟರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು