ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕದಡಿದೆ..!!


ಕದಡಿದೆ..!! ನನ ಹೃದಯವು ಕದಡಿದೆ..!! ನಿನಗೆ ಏನನೂ ಹೇಳದೆ..!! ನಿನ ಸನಿಹವ ಬೇಡಿದೆ..!!
ಮಾಡಿದೆ..!! ಏನೋ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ..!! ಮಾತೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ..!! ಯಾಕೋ ನಿನ್ನನು ನೋಡದೆ..!!

ನನ್ನಯ ತಳಮಳ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ..!! ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿದೆ ನನ್ನಯ ಮನದಲಿ..!! ನಿನ್ನದೆ ಬಿಂಬವು ಕಂಡಿದೆ ಎದುರಲಿ..!! ಹೇಳು.!!
ಹೇಳಲು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವು ತೊದಲಿದೆ..!! ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ತುಂಬಿದೆ..!! ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನನು ಕಾಡಿದೆ..!! ಹೇಳು!!
(ಸ್ವರಗಳೆ ತಪ್ಪಿದೆ ನನ್ನೀ ಹಾಡಲಿ..!! ನಾಚಿಕೆ ಮೂಡಿದೆ ನನ್ನೀ ನಡುವಲಿ..!! ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿದೆ ನನ್ನಲಿ..!! ಕೇಳು..!!)

Music flowಕದಡಿದೆ..!! ನನ ಹೃದಯವು ಕದಡಿದೆ..!! ನಿನಗೆ ಏನನೂ ಹೇಳದೆ..!! ನಿನ ಸನಿಹವ ಬೇಡಿದೆ..!!
ಮಾಡಿದೆ..!! ಏನೋ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ..!! ಮಾತೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ..!! ಯಾಕೋ ನಿನ್ನನು ನೋಡದೆ..!!

ಆಸೆಯು ತೀರದ ಬಯಕೆಯು ಮೂಡಿದೆ..!! ನನ್ನವನೆಂದು ಈ ಮನ ಕೂಗಿದೆ..!! ನಿನ್ನಯ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ..!! ಬಾ..
ಹೊಟ್ಟೆಯು ಹಸಿದಿದೆ ಊಟವು ಎದುರಿದೆ..! ತಿನ್ನಲು ಹೋದರೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ..!! ನಿದ್ದೆಯು ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಒದ್ದಾಡಿದೆ..!! ಕೇಳು..!!

ನೀನ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನವ.. ನನ್ ಹಾರ್ಟನ್ನು ನೀನ್ ಕದ್ದವ.. ನನ್ ಮನದೊಳಗಡೆ ಕೂತವ..ನು..!!
ಬೇಡ್ ಎಂದರೂ ಬಂದವ.. ಹೋಗ್ ಎಂದರೂ ಬಿಡದವ.. ಈ ಜೀವದಲ್ ಬೆರೆತವ..ನು..!!
ಹೇಳಲು ಆಗದು ಏನೂ..!! ಬಂದರೆ ಎದುರಿಗೆ ನೀನು.. ಕಾದು ಕುಳಿತಿಹೆ ನಾನು..!! ಅರಿವಿಲ್ಲವೇ..!!!

ಕಳೆದ ಜನುಮದಲಿ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಹೂವೊಂದು ನನ್ನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅದನು ತರಲು ನೀನ್ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ.. ಕೇಳು..!!
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಹದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು..ಆ ಹೂವನು ಕದ್ದು ಹೋಯ್ದಿತ್ತು,.. ನಿನ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೂವಿತ್ತು.. ಕೇಳು..!!
ಎದೆಯ ರಕ್ತದಿ ಕೆಂಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತಂದು ಪ್ರೇಮದಿ ನಂಗೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನು ಮರೆತೋದೆ.. ಹೇಳು..!!

ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಬೇಸರ..!! ಮಂಕಾಗಿದೆ ನೇಸರ..!! ಬಯಸು ತಿದೆ.. ಆಸರೆಯು..!!
ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗರ..!! ನೋವು ತುಂಬಿದೆ ಭೀಕರ.! ಬಿಡಿಸು ಬಾರೆಯಾ.. ಚಂದಿರ..ನೆ..!!
ಹೇಳಲು ಆಗದು ಏನೂ..!! ಬಂದರೆ ಎದುರಿಗೆ ನೀನು.. ಕಾದು ಕುಳಿತಿಹೆ ನಾನು..!! ಅರಿವಿಲ್ಲವೇ..!!!

ಕದಡಿದೆ..!! ನನ ಹೃದಯವು ಕದಡಿದೆ..!! ನಿನಗೆ ಏನನೂ ಹೇಳದೆ..!! ನಿನ ಸನಿಹವ ಬೇಡಿದೆ..!!
ಮಾಡಿದೆ..!! ಏನೋ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ..!! ಮಾತೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ..!! ಯಾಕೋ ನಿನ್ನನು ನೋಡದೆ..!!

ನನ್ನಯ ತಳಮಳ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ..!! ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿದೆ ನನ್ನಯ ಮನದಲಿ..!! ನಿನ್ನದೆ ಬಿಂಬವು ಕಂಡಿದೆ ಎದುರಲಿ..!! ಹೇಳು.!!
ಹೇಳಲು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವು ತೊದಲಿದೆ..!! ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ತುಂಬಿದೆ..!! ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನನು ಕಾಡಿದೆ..!! ಹೇಳು!!
(ಸ್ವರಗಳೆ ತಪ್ಪಿದೆ ನನ್ನೀ ಹಾಡಲಿ..!! ನಾಚಿಕೆ ಮೂಡಿದೆ ನನ್ನೀ ನಡುವಲಿ..!! ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿದೆ ನನ್ನಲಿ..!! ಕೇಳು..!!)


Music Flow..!!

ಕದಡಿದೆ..!! ನನ ಹೃದಯವು ಕದಡಿದೆ..!! ನಿನಗೆ ಏನನೂ ಹೇಳದೆ..!! ನಿನ ಸನಿಹವ ಬೇಡಿದೆ..!!
ಮಾಡಿದೆ..!! ಏನೋ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ..!! ಮಾತೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ..!! ಯಾಕೋ ನಿನ್ನನು ನೋಡದೆ..!!

ಇಂದಿರ ಚಂದಿರ ಬೇಡವೊ ನನಗೆ..!! ಪ್ರೀತಿಯ ನೀಡುತ ಬಾರೋ ಎನಗೆ..!!  ಕರೆದು ಹೋಗು ನಿನ್ ಅರಮನೆಗೆ..!! ಬೇಗ..!! ಬೆಳದಿಂಗಳು ಇದ್ದರು ಕತ್ತಲೆ ಹೊರಗೆ..!! ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದಿರ ಈ ಎದೆಯೊಳಗೆ..!! ಮನಸೋತಿರುವೆನು ನಿನ್ನಯ ನಗುವಿಗೆ..!! ಈಗ..!!

ನೀನ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನವ.. ನನ್ ಹಾರ್ಟನ್ನು ನೀನ್ ಕದ್ದವ.. ನನ್ ಮನದೊಳಗಡೆ ಕೂತವ..ನು..!!
ಬೇಡ್ ಎಂದರೂ ಬಂದವ.. ಹೋಗ್ ಎಂದರೂ ಬಿಡದವ.. ಈ ಜೀವದಲ್ ಬೆರೆತವ..ನು..!!
ಹೇಳಲು ಆಗದು ಏನೂ..!! ಬಂದರೆ ಎದುರಿಗೆ ನೀನು.. ಕಾದು ಕುಳಿತಿಹೆ ನಾನು..!! ಅರಿವಿಲ್ಲವೇ..!!!

ಸವಿ ನೆನಪಿನ
ಶೇಖ್(ಸ್ಪಿಯ)ರ‍್
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು