ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ ಓಡುತಿದೆ.. ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿದೆ..


ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ ಓಡುತಿದೆ.. ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿದೆ..
ಭವ ಬಂಧನಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.. ನನ್ನದೆಂದು ಕುಣಿಯುತಿದೆ
ನಾನೆ ಆದಿ ಎನ್ನುತಿದೆ.. ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತಿದೆ..
ಅಹಂಕಾರ ತಲೆಯಲಿದೆ.. ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ತುಳಿಯುತಿದೆ
---------------ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ ಓಡುತಿದೆ.., ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿದೆ..


ದವು ಮೆದುಳಿಗೇರುತಿದೆ.. ಮನುಷ್ಯತ್ವವ ಮರೆಯುತಿದೆ.
ಧನವು ಕೈಲಿ ಕುಣಿಯುತಿದೆ.. ಘನತೆಯನ್ನು ಮೆಕ್ಕುತಿದೆ.
ಜ್ಞಾನವಂತರಲ್ಲೇ ಇದು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತಿದೆ... ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತಿದೆ..
------------ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ ಓಡುತಿದೆ.. ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿದೆ..


ನನದು ಎಂಬ ದಾಹವಿದೆ.. ಬೇಕು ಎಂಬ ಮೋಹವಿದೆ.
ಬಾಯಲೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ.. ಪಾಪ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿದೆ..
ಕರುಣೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ..  ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ನರಳುತಿದೆ..
-------- ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ ಓಡುತಿದೆ... ಹೆಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿದೆ...

ಸವಿ ನೆನಪಿನ
ಶೇಖ್(ಸ್ಪಿಯ)ರ್
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು