ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಶಿವ ಪುರಾಣ-ಭಾಗ-1


ಶಿವ ಪುರಾಣ. ಭಾಗ-1


CzÉÆAzÀÄ ¢£À zÉêÀ¯ÉÆÃPÀzÀ°è UÀzÀÝ® ¸ÀȶÖAiÀiÁVvÀÄÛ.. zÉêÀvÉUÀ¼À°è M¼ÀdUÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ.. dUÀzÉÆqÉAiÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ ¥Éæ±ÉßUÉ M¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ..? §æºÀä£ÀÄ “ £Á£Éà F dUÀzÀ MqÉAiÀÄ.. ºÁ..ºÁ..ºÁ” £Á£Éà F dUÀwÛ£À ¸ÀPÀ® fêÀgÁ²UÀ¼À ¸ÀȶÖPÀvÀð £Á£ÀÄ.. £Á¤®èzÉà ¸ÀȶÖAiÉÄà E®è’ CAvÀ «PÀÈvÀªÁV £ÀUÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ.. EzÀ£ÀÄß PÉý¹PÉÆAqÀ «µÀÄÚ«£À PÉÆÃ¥ÀPÉÌ zÉêÀ¯ÉÆÃPÀªÉà PÉAqÁªÀÄAqÀ®ªÁzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.. “ DºÁ… F dUÀzÀ, ¸ÀȶÖPÀvÀð £Á¤gÀĪÁUÀ ¤Ã£Éà µÀȶÖPÀvÀð JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀî¢gÀÄ §æºÀä.. ¸ÀPÀ® fêÀ dAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß F ¨sÀƪÀÄAqÀ®zÀ°è ¸Àȶֹ PÁ® PÁ®PÉÌ CªÀvÁgÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ CªÀgÉ®ègÀ vÀ¯É PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀ£ÀÄ F «µÀÄÚ.. §æºÀä£À®è.. ¸ÀÄSÁ ¸ÀĪÀÄä£É §qÁ¬Ä PÉÆaÑPÉƼÀî¨ÉÃqÀ.. F «µÀÚªÉà dUÀzÉÆqÉAiÀÄ£ÉAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ E°èAzÀ ºÉÆgÀqÀÄ’ JAzÀÄ «ºÀAUÀªÀĪÁV £ÀÄrzÀ.. F dUÀzÀ ¸À馅 PÀvÀð AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ªÁUÁézÀUÀ¼ÀÄ ±ÀÄgÀĪÁVzÀݪÀÅ,,

 C°è£À MAzÀÄ eÁé¯ÉAiÀÄ ¸ÀÜA¨sÀªÀ£ÀÄß J®ègÀÆ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.. E§âgÀ°è AiÀiÁgÀÄ ¸ÀȶÖPÀvÀðgÉAzÀÄ ¤zsÀðj¸À®Ä EzÉÆAzÀÄ CªÀPÁ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ.. DUÀ CªÀj§âgÀÆ D ¸ÀÜA¨sÀzÀ  vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ vÀ®Ä¥ÀĪÀgÉÆà CªÀgÉà dUÀzÀ ¸ÀȶÖPÀvÀð JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. §æºÀä£ÀÄ ºÀA¸ÀzÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß vÁ½ ¸ÀÜA¨sÀzÀ ªÉÄ®ÄäRzÀvÁÛ ºÁjzÀ.. «µÀÄÚªÀÅ ªÀgÀºÁªÀvÁgÀªÀ£ÀÄß vÁ½ ¸ÀÜA§zÀ vÀ¼À¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆgÀl.. DzÉæ D ¸ÀÜA¨sÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀÄzÁÝVgÀ°®è.. CzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÉÇÃZÀÑ ¸ÀÜA§ªÁVvÀÄÛ D ¸ÀÜA§PÉÌ CAvÀåªÉà EgÀ°®è.. CAvÀåªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÝ E§âgÀÄ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ zÀt¢zÀÝgÀÄ..«µÀÄÚªÀÅ vÀ£Àß ±ÀæªÀÄ ªÀåxÀðªÉAzÀÄ CjvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½zÀ£ÀÄ.. DzÀgÉ §æºÀä£ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀļÀî£ÀÄß ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ £ÀÄrzÀ£ÀÄ.. D ¸ÀĽî¤AzÁV Erà ¨sÀƪÀÄAqÀ®zÀ°è AiÀiÁgÀÆ DvÀ£À£ÀÄß ¥ÀÆf¸ÀzÀAvÁ¬ÄvÀÄ… §æºÀä£ÀÄ ºÉýzÀ D ¸ÀļÀÄî K£ÀÄ..? AiÉÆÃa¸ÁÛ Ej..PÀÄvÀƺÀ® ºÉZÁÑzÉæ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹..
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು