ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ವಿಸ್ಮಯ ವಿಷಯಗಳು.
1)   UÀ©üðt ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ PÁ¦ü PÀAlPÀ

¤ÃªÀÅ UÀ©üðt £Á..? CxÀªÁ ¤ªÀÄä ªÀÄ£Éð AiÀiÁgÁzÀÆæ UÀ©üðtÂAiÀÄjzÁÝgÁ..? CªÀjUÉ PÁ¦ü CAzÉæ EµÁÖ £Á..? ºÁUÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¤°è¹ CAvÀ ºÉý.. AiÀiÁPÀAzÉæ PÁ¦üAiÀÄ°è 50% PÉæü£ï EgÉÆâæAzÀ ºÀÄmÉÆÖà ªÀÄUÀÄ«£À vÀÆPÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ CqÀØ ¥ÀjuÁªÀĪÁUÀÄvÉÛ CAvÀ UÁè¸ÉÆÎà «±Àé «zÁ央AiÀÄzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ¥ÀvÉÛºÀaÑzÁÝgÉ. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!2)   ªÉÆzÀ® ¥ÀæuÁ¼À ²±ÀÄ d£ÀPÀ ¨sÁgÀvÀzÀªÀgÀÄ.. DzÉæ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ°®è.

1.    §AeÉvÀ£À ¤ªÁgÀuÉUÁV ©æl£ï £À «eÁÕ¤ gÁ§mïð JqÀéqïðgÀªÀgÀÄ  E£ï «mÉÆæà ¥sÀgïn¯ÉʸÀgïì JA§ xÉgÀ¦üAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀæuÁ¼À ²±ÀÄ«£À d£À£ÀPÉÌ PÁgÀtgÁzÀgÀÄ.. F PÉ®¸ÀPÉÌ CªÀjUÉ £ÉÆÃ¨É¯ï ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÆ §AvÀÄ. DzÉæ EªÀjVAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¥ÀæuÁ¼À ²±ÀÄ«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɹzÀªÀgÀÄ CAzÉæ ¨sÁgÀvÀzÀ PÀ®ÌvÁÛ ¤ªÁ¹ ¥ÉÆæ. ¸ÀĨsÁµï ªÀÄÄRfðAiÀĪÀgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀgÀÄ. CzÉæ PÉ®ªÀÅ DAvÀjPÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV CªÀgÀÄ 1981gÀ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ PÁgÀt ¥Àæ±À¹Û PÉÊ vÀ¦àvÀÄ. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!3)   «±ÀézÀ CvÀåAvÀ »jAiÀÄ ªÀåQÛ AiÀiÁgï UÉÆvÁÛ..?

CªÉÄÃjPÀzÀ ªÀåQÛAiÉƧâ 115 ªÀµÀð PÀ® §zÀÄQzÀÄÝ V¤ß¸ï zsÁR¯É ªÀiÁrzÀÝ. CzÉæ FUÀ D zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀįÁVzÉ. eÁEðAiÀiÁzÀ PÀÄUÁæªÀÄzÀ°è£À “DAn¸Á TéZÁªÀ” JA§ÄªÀªÀgÀÄ «±ÀézÀ CvÀåAvÀ »jAiÀÄ ªÀåQÛ C£ÉÆßà »jªÉÄUÉ ¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ FUÀ 131£É ªÀµÀðPÉÌ PÁ°nÖzÁÝgÉ. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!4.      ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ JµÀÄÖ ªÀÄÆUÀÄ EzÉ..? MAzÀÄ..? N.PÉ.. ¥ÁætÂUÀ½UÉ JµÀÄÖ ªÀÄÆUÀÄ EgÀÄvÉÛ..? MAzÀÄ..? JgÀqÀÄ..? C§â§â E£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ H»¸ÉÆÃzÀPÉÌ DUÀ®èè ©r.. DzÉæ ¤ªÀÄä HºÉUÀÆ «ÄÃjzÀÄÝ E°è¢.. §¸ÀªÀ£ÀºÀļÀÄUÉ 4 ªÀÄÆUÀÄUÀ½jvÉÛ ¸Áé«Ä...!! EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!5.      AiÀiÁgÁzÀÄæ AiÀiÁªÀÅzÁzÀÆæ ¥Áæt vÀ¯ÉUÉ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ CzÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §zÀÄPÀ §ºÀÄzÀÄ..? 10 ¤«ÄµÀ..? 1/2 UÀAmÉ..? 1 UÀAmÉ..? ºÉüÉÆÃPÉ DUÀ®è C¯Áé...? DzÉæ vÀ£Àß PÀvÀÛ£ÀÄß PÀvÀÛj¹zÀÆæ ºÀ®ªÀÅ ªÁgÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ §zÀÄPÉÆà KPÉÊPÀ ¥Áæt CAzÉæ CzÀÄ fgÀ¯ÉÉ ªÀiÁvÀæ.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!6.      ¤ªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀPÉÌ JµÀÄÖ ¸À® ºÉÆqÀPÉƼÀÄîvÉÛ CAvÀ AiÀiÁªÀvÁÛzÀgÀÆ Jt¹¢ÝÃgÁ.. ¸ÀgÁ¸Àj 1 ®PÀë ¸À® ºÉÆqÉÆ̼ÀÄîvÀÛAvÉ.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!7.      ¸À¨sÉ ¸ÀªÀÄgÀA¨sÀUÀ¼À°è J®ègÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ K£ï EmÉÆÌÃvÁgÉ..? ¤Ãj£À UÁè¸ï..? ©¸ÉÌÃmï..! ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÁßöåPïì EgÀÛªÉ..! DzÉæ ®AqÀ£ï «±Àé «zÁ央AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀÄÄR ¸À¨sÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ½zÀÆæ ¢ UÉæÃmï ¦ü¯Á¸À¥sÀgï eÉ«Äð ¨ÉAxÁåªÀiïgÀªÀgÀ C¹Û¥ÀAdgÀªÀ£ÀÄß JzÀÄgÀÄ EmÉÆÌÃvÁgÀAvÉ..!! EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!8.      ¤ÃªÀÅ eÁ¹Û ¢£À §zÀÄPÀ¨ÉÃPÁ...? ¤ªÀÄUÉ n¥ïì ¨ÉÃPÁ..? ºÁUÁzÉæ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ PÉʬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrÛÃgÁ CAvÀ ºÉý..! §®UÉÊ ¤AzÀ £Á..? CxÀªÁ JqÀUÉÊ EAzÁ £Á..? AiÀiÁPÀAzÉæ JqÀUÉÊ ºÉZÁÑV §¼À¸ÉÆÃjVAvÀ §®UÉÊ ºÉZÁÑV §¼À¸ÉÆÃgÀÄ 9 ªÀµÀð eÁ¹Û §zÀÄPÁÛgÀAvÉ jÃ... EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!9.      ¥Àæw ¨Áj ¤ÃªÀÅ G¹gÁrzÁUÀ ¤ªÀÄä ¥ÀPÉ̮ħÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ 5 «Ä°AiÀÄ£ï ¨Áj ¸ÀjzÁqÀÄvÀÛAv.É EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!10.     ºÁgÉÆÃPÉ DUÀzÉà EgÉÆà MAzÉà MAzÀÄ ¸À¸ÀÛ¤ CAzÉæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ ¤ªÀÄUÉãÁzÀÆæ UÉÆvÁÛ..? JvÀÄÛ EgÀ§ºÀÄzÁ..?..? PÁqɪÉÄä..?  ºÉÆÃVè ºÀA¢ £Á..? RArvÁ C®è.. ºÁgÉÆÃPÉ DUÀzÉà EgÉÆà ¸À¸ÀÛ¤ CAzÉæ D£É MAzÉ.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!11.      DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀPÉÌ ¥ÉÆðøÀgÀÄ ¦üAUÀgï¦æAmïì ºÀÄqÀÄPÁÛgÉ. AiÀiÁPÉ CAzÉæ J®ègÀ PÉʨÉgÀ½£À gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ MAzÉà xÀgÀ EgÉÆâ®è CAvÀ. DzÉæ ¤ªÀÄUÉ E£ÉÆßAzÀÄ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛ..? J®ègÀ £Á°UÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj PÀÆqÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DVgÀÄvÉÛ.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!

12.     ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ªÀÄ£ÀĵÁå £Éà §èqï PÉÆqÉÆâ®è. DzÀgÉ PÀÄj PÉÆqÀÄvÉÛ.. ºËzÀÄ.. 1667gÀ°è fÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV M§â AiÀÄĪÀPÀ¤UÉ PÀÄjAiÀÄ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ... EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!13.     J¯Áè ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÆ MAzÉà ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨É½AiÀÄÄvÉÛ C£ÉÆßÃzÀÄ £ÀªÀÄä £ÀA©PÉ.. C¯Áé..? DzÉæ ¤ÃªÀÅ £ÀA©ÛÃgÉÆà ©rÛÃgÉÆà UÉÆwÛ®è GAUÀÄgÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ EvÀgÉ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½VAvÀ 4 ¥ÀlÄÖ ªÉÃUÀªÁV ¨É½AiÀÄÄvÀÛAvÉ..!! EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!14.     ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zsÀƼÀÄ ©Ã¼ÀÄvÉÛ C¯Áé..? ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß JµÉÖà ¯ÁPï ªÀiÁrzÀÆæ zsÀƽ£À PÀtUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÉÝà EgÀÄvÉÛ.. PÁgÀt K£ÀÄ UÉÆvÁÛ..! ¤ªÀÄä ªÀÄ£Éð ©Ã¼ÉÆà zsÉÆý£À PÀtUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ¤ªÀÄä zÉúÀzÀ ¸ÀvÀÛ ZÀªÀÄðzÉÝà DVgÀÄvÀÛAvÉ..!! EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!

15.     ªÀiÁ£ÀªÀ£À ºÀÈzÀAiÀÄ MAzÀÄ ¤«ÄµÀPÉÌ 72 §j ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛ.. ºÁUÉãÉà aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À ºÀÈzÀAiÀÄ MAzÀÄ ¤«ÄµÀPÉÌ 120 ¨Áj ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛAvÉ... ±ÁPï DUÀ¨ÉÃr.. AiÀÄPÀAzÉæ E°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ±ÁPï PÁ¢zÉ..!! ªÀÄļÀÄîºÀA¢AiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ MAzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ°è ¸ÀgÀ¸Àj 300 ¨Áj ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛAvÉ..!! EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!

16.     d£À ºÉZÁÑV AiÀiÁªÀ «µÀdAvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀrzÁUÀ ¸ÁAiÀiÁÛgÉ..? ZÉüÀÄ..? ºÁªÀÅ..? RArvÀ C®è.. EwÛÃZÉUÉ ºÁªÀÅUÀ½VAvÀ eÉãÀÄ £ÉÆtUÀ¼ÀÄ PÀZÉÆÑâæAzÀ ¸ÁAiÀÄÛgÀAvÉ..!! EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!17.     MAzÀÄ ¥É¤ì¯ï¤AzÀ ¥ÀÄl §jçºÀÄzÀÄ UÉÆvÁÛ..? 10..? 20..? AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÛ E¢ÝÃgÁ..? MAzÀÄ ¥É¤ì¯ï ¤AzÀ ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ªÉÄÊ°UÀ¼ÀµÀÄÖ GzÀÝ CxÀªÁ 50 ¸Á«gÀ EAVèÃµï ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §jçºÀÄzÀAvÉ..!! EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!18.     £ÀªÀÄUÉ®è MAzÉà PÀtÂÚ£À gÉ¥Éà EzÉ.. ¤ªÀÄUÀÆ MAzÉ C¯Áé..? ªÉÆùÖ÷è ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ MAzÉà gÉ¥Éà C¯Áé..? ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºËzÀÄ.. DzÉæ ªÀÄgÀ¼ÀÄUÁr£À ªÀÄgÀ½£À vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄPÉƼÉÆîÃPÉ MAmÉUÉ ªÀiÁvÀæ 3 gÉ¥ÉàUÀ½ªÉ EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!19.     ¹Ã£ÉÆÃPÀÄ zÉÆuÉÚ £ÁAiÀÄPÀ£À C¥ÀàuÉ ¨ÉÃPÀ CAvÀ CªÉÄÃjPÁzÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀvÀÄÛ ¨ÉʨÉÃræ.. AiÀiÁPÀAzÉæ ¤ÃªÉãÀzÀÆæ ºÁUÉ PÉýzÉæ CªÀgÀÄ ºËzÀÄ CAvÁgÉ.. CªÉÄÃjPÁzÀ £É¨Éæ¸ÁÌzÀ°è£À ZÀZïð£À°è ¹Ã£ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÁ£ÀƤ£À jÃwAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ CAvÉ.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!20.    ¤ÃªÀÅ ºÀÄnÖzÁUÀ ¤ªÀÄä zÉúÀzÀ°è 300 ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ EgÀÛªÉ.. DzÉæ zÉÆqÀتÀgÁzÀ ªÉÄÃ¯É 206 ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ EgÀÛªÉ..!! ºÁUÁzÉæ G½zÀ ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ K£ï DzÀÄé..!! EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!21.     ºÉÆmÉÖUÉ Hl E®è CAzÉæ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼À HlªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ wAvÀªÉ.. DzÉæ PÉ®ªÀÅ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄzÀªÀÄ ªÀÄjUÀ¼À£Éßà wAvÀªÉ.. DzÉæ CzÀQÌAvÀ Caæ CAzÉæ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ºÀļÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÉà wAvÁªÀAvÉ  EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!22.    PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑPÉƼÀîzÉà ¤ÃªÀÅ ªÀÄ®UÉÆÃPÉ ¸ÁzsÀå£Á..? ºÉÆÃVè MAzÀÄ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ ¤zÉæ ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ DUÀÄvÀÛ CAvÀ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr ºÉý £ÉÆÃqÉÆÃt.. AiÉÆÃZÀ£ÉUÀÆ «ÄÃjzÀÄÝ C¯Áé..? DzÉæ qÁ°á£ï ªÀÄvÀæ MAzÉà PÀtÂÚ£À°è ¤zÉæ ªÀiÁqÀÄvÀÛAvÉ EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!23.     ZÀĬÄAUï UÀªÀiï JµÀÄÖ ªÀµÀð¢AzÀ wAvÀ E¢ÝÃgÁ..? ºÁUÁzÉæ CzÀÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ CAvÀ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÀÛ..? ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ F ZÀÄ«AUï UÀªÀiï.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!24.    1£É gÁt J¯Éf¨Évï gÀªÀgÀÄ ±ÀÄavÀéPÉÌ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼É CAvÉ.. DzÉæ ¸ÀévÀB CªÀgÉà 3 wAUÀ½UÉƪÉÄä ¸ÁߣÀ ªÀiÁrÛzÀæAvÉ.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!25.    ¤ªÀÄUÉ ©PÀ̽PÉ §AzÉæ K£ï C¤¸ÀÄvÉÛ..? ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀgÀÆ ºÉÆÃVè®è CAzÉæ ºÉÃUÉ EjÛÃj..? ¥ÁæuÁ£Éà ºÉÆÃzÀAUÉ DUÀÄvÉÛ C¯Áé..? DzÉæ ZÁ¯ïìð N¸ÉÆâãïð JA§ ªÀåQÛ 69 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ®ªÀ£ÀÄß ©PÀ̽PÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀ¼ÉzÀ CAzÉæ CªÀ£À ¥Àj¹Üw ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ..? EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!

26.    ªÉÄzÀļÀÄ zÉÆqÀØzÁ CxÀªÁ PÀtÄÚ zÉÆqÀØzÁ CAzÉæ J®èjUÀÆ UÉÆvÀÄÛ ªÉÄzÀļÀÄ zÉÆqÀØzÀÄ CAvÀ. DzÉæ GµÀÖç ¥ÀQëAiÀÄ PÀtÄÚ vÀ£Àß ªÉÄzÀĽVAvÀ zÉÆqÀØzÁVgÀÄvÀÛAvÉ.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!27.    ¹Ã¤£À §UÉÎ ¤ªÀÄUÉãÀzÀÆæ UÉÆvÁÛ…? ¹Ã£ÉÆÃzÀÄ ªÀiÁvÀæ UÉÆvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ CAvÀ UÉÆvÀÄÛ DzÉæ CzÀQÌAvÀ «¸ÀäAiÀÄ ¸ÀÄ¢Ý E°èzÉ.. M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¹Ã¤£À ¸ÀgÁ¸Àj ªÉÃUÀ 200Q.«ÄÃ/UÀA ªÉÃUÀzÀ°è EgÀÄvÀÛAvÉ.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!28. ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À §Ä¢Þ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ CAvÀ ºÉüÁÛgÉ.. EzÀPÉÌ PÁgÀt K£ÁzÀÆæ UÉÆvÁÛ..? ºÉÆÃVè AiÀĪÀvÁÛzÀÆæ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr¢ÝÃgÁ…? UÀAqÀ¸ÀgÀ ªÉÄzÀĽ£À vÀÆPÀ 1400 Q.UÁæA. EzÉ.. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄzÀĽ£À vÀÆPÀ 1300 Q.UÁæA EzÉ.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!

29. ¥ÁætÂUÀ¼À°èAiÉÄà CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ ¥Áæt AiÀiÁªÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛ…? ¤Ã° w«ÄAV®.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!

30. dUÀwÛ£À CvÀåAvÀ JvÀÛgÀªÁzÀ PÀlÖqÀ zÀĨÉÊ §Äeïð DVzÉ.. EzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå..!!31. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕ್ ಬೇಕರಿ 3510 Q¯ÉÆà EgÀĪÀ  ಫ್ರೂಟ್ ಕೇಕನ್ನು vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ EzÀÄ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ PÉÃPï CAvÀ zÁR¯É ¤«Äð¹zÉ32. dUÀwÛ£À Cw PÀļÀî ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ UÉÆvÁÛ..? ಫಿಲಿಪೈನ್ "ಜುನ್ರೆ ಬಲವಿಂಗ್" ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ QjAiÀÄ ªÀåQÛ AiÀiÁVzÁÝgÉ.. CªÀgÀ JvÀÛgÀ PÉêÀ® 23 EAZÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ33 . E¯ÉÆè§â ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ EzÁªÉ UÉÆvÁÛ…? GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ CPÀëvï JA§ 1 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ MlÄÖ 34 PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ..34. ªÀZÉð¸ÀÖgï JA§ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÀÄ ¨ÉPÀÄÌ EzÉ CzÀPÉÌ  2 vÀ¯É EzÉ.. CzÀÄ §gÉÆçâj 12 ªÀµÀð DzÀÆæ E£ÀÆß §zÀÄQzÉ..35.dUÀwÛ£À°èAiÉÄà CvÀåAvÀ QjAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁVzÀÄÝ ಭಾರತದ ಗುಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ (1957-97)  JvÀÛgÀ PÉêÀ® 22.5 ಇಂಚು ಉದ್ದ DzÉæ FvÀ §zÀÄQ®èªÁzÀÝjAzÀ §zÀÄQgÀĪÀ d£ÀgÀ°è ¦ü°¥sÉÊ£ïì£À ¨sÀ®«AUï CvÀåAvÀ QjAiÀÄ ªÀåQÛ AiÀiÁVzÁÝgÉ.36.  «±ÀézÀ°èAiÉÄà Cw aPÀÌzÁzÀ PÀ¥ÉàUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¶AUïl£ï «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛºÀaÑzÁÝgÉ.... EªÀÅ 8 jAzÀ 9 «Ä° «ÄÃlgï GzÀÝ EªÉAiÀÄAvÉ.

37. dUÀwÛ£À°èAiÉÄà ¥Àæ ¥ÀæxÀªÀĪÁV mÁæ£ïì¥sÉÆmïð ¥ÉÆÃmÉÆÃUÁæ¦ü ¦ü¯ïä ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÄÝ PÉÆqÁåPï eÁeïð F¸ïÖªÀÄ£ï..

38. ¦.J¸ï.J¯ï.« ¹-18 G¥ÀUÀæºÀªÀ£ÀÄß EwÛÃZÉUÉ ºÁj ©qÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁgÀvÀ MlÄÖ 19 G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁj ©nÖzÉ.. EzÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV CzÀÄãvÀ ¸ÁzsÀ£É..39. £ÀªÀÄä £ÀgÀ ªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÆ® WÀlPÀ  £ÀÆågÁ£ï £ÀgÀªÀÄAqÀ®

40. «ÄzÀĽ£À CvÀåAvÀ  zÉÆqÀØ ¨sÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛ…? “¸ÉgɧæªÀiï”

41. ªÀAiÀĸÀÌ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÉÄzÀĽ£À vÀÆPÀ JµÀÄÖ EgÀÄvÉÛ UÉÆvÁÛ…? ¸ÀgÁ¸Àj  1400 UÁæA EgÀÄvÀÛzÉ……42. ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÉúÀzÀ°ègÀĪÀ CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ CAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ CAzÉæ ¦vÁÛ±ÀAiÀÄ..

43. PÉƯɸÁÖç¯ï EgÉÆÃzÀÄ J°è UÉÆvÁÛ…? gÀPÀÛzÀ°è..

44. £ÀªÀÄä gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ±ÀÄ¢ÝÃPÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛ…? ºÀÈzÀAiÀÄ C¯Áè jà Qrß..

45. eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À CAzÉæ UÁå¸ï ¤AzÀ «ªÀiÁ£À Nr¸À§ºÀÄzÀÄ CAvÀ FUÀ SÁwæ DVzÉ… §«ÄðAUïºÁåªÀiï £À°è «ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹ AiÀıÀ¹ézÀÄÝ EzÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ..

46.¥sÁªÀÄÄð¯Á J¥sï-1 gÉøï£À°è dAiÀÄ ¸Á¢ü¹zÀ CvÀåAvÀ QjAiÀÄ ªÀåQÛ dªÀÄð£ï£À ¸É¨Áâ¹àAiÀÄ£ï ªÉmɯï.. EªÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì PÉêÀ® 24 ªÀµÀð ªÀiÁvÀæ

47. PÀgÀļÀÄUÀ¼À°è EgÀĪÀ ºÀļÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛ..? ¯Ár ºÀļÀÄ……. EzÀÄ ¥ÀgÁªÀ®A© ZÀ¥ÀàmÉ dAvÀÄ...

48. Cw aPÀÌ ¸À¸ÀÛ¤ AiÀiÁªÀÅzÀÄ CAvÀ ¤ªÀÄUÉãÁzÀÆæ UÉÆvÁÛ…? CzÀÄ ¥ÉAVä ±ÉÆÃ.. C£ÀÄߪÀ ¥ÁætÂ

49. £ÀªÀÄä zÉúÀzÀ°è ºÉZÁÑVgÉÆà R¤d AiÀiÁªÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛ..? PÁå°ìAiÀÄA

50. «±ÀézÀ°èAiÉÄà CvÀåAvÀ GzÀݪÁzÀ gÉʯÉéà ¥Áèmï¥sÁgÀA EgÉÆÃzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ RgÀUï¥ÀÄgÀzÀ°è..

51. KPÀ ¢£À QæPÉÃmï£À°è ªÀAiÀÄQÛPÀ UÀjµÀÖ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß UÀ½¹ zÁR¯É ¤«Äð¹zÀªÀgÀÄ «ÃgÉÃAzÀæ ¸ÉºÀªÁUï 219 gÀ£ï

52. Cw ºÉZÀÄÑ gÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÀ vÀAqÀ ²æîAPÀ vÀAqÀ.. 2006 gÀ°è EzÀÄ ºÁ¯ÉAqï «gÀÄzÀÞ 442 gÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹vÀÄÛ.

53. ¸ÀÆAiÀið PÉÃAzÀæzÀ°èzÀÄÝ ¨sÀÆ«Ä CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÉ JAzÀÄ ¥Àæ ¥ÀæxÀªÀĪÁV ºÉýzÀ RUÉÆüÀ vÀdÕ ¤PÉÆî¸ï PÀÆ¥À¤ðPÀ¸ï..

54 EwÛÃZÉUÉ DAzÀæzÀ°è UÀuÉñÀ¤UÁVAiÉÄà 5570 Q¯ÉÆà ®qÀÄØ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ EzÀÄ «±ÀézÀ°èAiÉÄà Cw zÉÆqÀØ ®qÀÄØ DVzÉ..

55. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ gÁµÀÖç PÀ« UÉÆëAzÀ¥ÉÊ.

56. ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÉÖçðAiÀiÁ ªÀÄzsÉåzÀ°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄļÀÄVºÉÆÃVzÀÝ ¢éÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß EwÛÃZÉUÉ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀѯÁVzÉ..ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ
ಸವಿ ನೆನಪಿನ
ಶೇಖ್(ಸ್ಪಿಯ)ರ್
9980868898
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು