ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಮಾಡ್ರನ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ರಹಸ್ಯ

F ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ CAzÉæ£Éà »ÃUÉ.. AiÀiÁªÁUÀ AiÉÄ°è ºÉÃUÉ ºÀÄlÄÖvÉÆÛà UÉÆwÛ®è.. ªÉÆèÉʯï, EAlgï£Émï §AzÀªÉÄîAvÀÆ F ¥ÉæêÀÄPÉÌ M¼ÀUÁUÀzÀªÀgÀAvÀÆ PÀrªÉÄ£ÉÃ.. FªÀwÛ£À ¥ÉæêÀiï PÀºÁ¤ ¤ÃªÀÅ H»¹AiÀÄÆ EgÀ¯ÁgÀzÀµÀÄÖ «©ü£ÀߪÁVgÀĪÀ PÀ» ¸ÀvÀå..CªÀ¼ÀÄ ¦æÃw.. ºÉ¸Àj£À°èAiÉÄà ¦æÃw ElÄÖPÉÆArgÀÆ EªÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ¦æÃwAiÀÄ §UÉÎ C¥ÀgÀ D¸É DPÁAPÉëUÀ¼À£ÀÄß EqÉÆÌArgÀÆ ªÀiÁqÀæ£ï ºÀÄqÀÄV.. EAlgï £Émï£À°èAiÉÄà ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÉÆà DPÉUÉ EAlgï£Émï ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ CVvÀÄÛ... ¢£Á PÀA¥ÀÆålgï£À°è ZÁnAUï, ªÉƨÉʯï£À°è mÁQAUÀÄ £ÀrÃvÀ EvÀÄÛ... DªÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÁÛ EzÀÝ.. E§âgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÀÄ PÀĽvÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ D¸É.. CzÉæ CªÀ¤UÉ PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀ. CªÀ½UÉ CªÀ£ÀÄ EgÀĪÀ eÁUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©qÉÆâ®è.. »ÃUÁV EAlgï£Émï MAzÉà D eÉÆÃrUÀ½UÉ DzsÁgÀªÁVvÀÄÛ..

 E§âgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ EAlgï£Émï£ÀÄß JµÀÄÖ ºÀaÑPÉÆArzÀÆæ CAzÉæ  CªÀ¤UÉ PÉ®¸ÀzÀ°è JµÉÖà §Ä¹ DVzÀÆæ CªÀ¼À eÉÆvÉ ZÁmï ªÀÄqÉÆÃzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ «Ä¸ï ªÀiÁqÁÛ EgÀ°®è.. MAzÀÄ ¢£À ¥sÉÆãï£À°è ªÀiÁvÁqÀÛ ªÀiÁvÁqÁÛ CªÀ¼ÀÄ “¤£Àß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ vÀÄA§ D¸É DVÛzÉ PÀuÉÆÃ.. ¤£ÀUÉ £À£Àß £ÉÆÃqÉÆà D¸É E¯Áé…? CAzÀ¼ÀÄ.. CzÀgÉ CªÀ£ÀÄ £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÀ GvÀÛgÀ PÉÆlÖ.. “£Á£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£À¸À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆAr¢Ýä.. ªÀÄÄR AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ..? eÉÆvÉ ¨Á¼ÉÆÃPÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸ÁPÀÄ.. AiÀiÁPÀAzÉæ ¸ËAzÀAiÀÄð ±Á±ÀévÀ C®è” CAzÀ. “¤d PÀuÉÆÃ…… EµÉÆÖAzÀÄ ºÀaÑPÉÆAr¢Ýë……¤dªÁUÀ®Æ £Á£ÀÄ ºÉÃUÉà EzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ M¥ÀPÉÆÃwÃAiÀiÁ” CAvÀ PÉýzÀÄî……… CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ MAzÉà ªÀiÁvÀÄ.. “RArvÀªÁUÀ®Æ M¥ÉÆÌAr¢Ýä ªÀÄÄAzÉãÀÆ M¥ÉÆÌÃwä..” CAvÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrzÀ..

 DUÀ CªÀ¼ÀÄ £Á¼É ¤£Àß ¥sÉÆÃmÉÆà PÀ½¸ÀÄ £ÉÆÃrÛä CAzÀ¼ÀÄ..  CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥±Éß PÉýzÀ.. AiÀiÁPÉ £À£ïß £ÉÆÃqÉÆà D¸É ¤£ÀUÉ..? £Á£ÉãÀÄ »ÃgÉÆà xÀgÀ K£ÀÆ E®è.. CµÉÆÖÃAzÀÄ D¸É EmÉÆÌà ¨ÉÃqÀ” CAzÀ.. CzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ “ºÁUÉãÀÆ E®è ¤£Àß gÀÆ¥ÀQÌAvÀ ¤£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì EµÁÖ PÀuÉÆà £À£ÀUÉ CzÀÆæ ¤£Àß £ÉÆÃqÉÆà D¸É CµÉÖ CzÀPÉÌ ¥sÉÆÃmÉÆà PÀ½¸ÀÄ CAzÉ” CAzÀ¼ÀÄ... £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À CªÀ¤UÉ ¥sÉÆãï jÃZï DUÀ°®è.. 4£ÉAiÀÄ ¢£À CªÀ£Éà CªÀ½UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ.. CªÀ¼ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ “ AiÀiÁPÉ ¥sÉÆÃ£ï ¹éZï D¥sï ªÀiÁrzÉÝ £Á£ÀÄ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃqÁéUÉÆÃzÁß ¤£ÀUÉ..? æ FUÀ¯Éà »ÃUÉ ªÀiÁrzÉÆãÀÄ ªÀÄÄAzÉ eÉÆvÉð EjÛÃAiÀiÁ CAvÀ ºÉÃUÉ £ÀA¨ÉÆÃzÀÄ” CAvÀ C¼ÁÛ PÉýzÀ¼ÀÄ..

£ÀªÀÄä ªÀÄ£Éð ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄVãÀ £ÉÆÃrzÀÄæ CzÀPÉÌ £À£ÉÎ EµÀÖ E®è. £Á£ÀÄ ¦æÃw C£ÉÆßà ºÀÄqÀÄVãÀ EµÁÖ ¥ÀqÁÛ E¢Ýä CAvÀ C¥Àà CªÀÄä UÉ ºÉý §A¢¢Ýä… £À£Àß eÉÆvÉ fêÀ£À ¥ÀÆwð EjÛä C£ÉÆßà ¨sÀgÀªÀ¸É EzÉæ ¨Á £À£Àß eÉÆvÉ CAvÀ PÀgÉzÀ.. CªÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÁV ªÀÄ£É ©lÄÖ CªÀ¤UÁV Nr §AzÀ¼ÀÄ.. GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ MAzÀÄ ¤¯ÁÝtzÀ°è CªÀ¤UÁV PÁAiÀiÁÛ EzÀݼÀÄ..

CªÀ£ÀÄ §AzÀ.. UÀÄgÀÄwUÁV CªÀgÀÄ ºÁQzÀÝ §mÉÖAiÀÄ §tÚ PÉüÀÛ PÉüÁÛ ¥sÉÆãï£À°è ªÀiÁvÁqÁÛ ªÀiÁvÁqÁÛ E§âgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JzÀÄgÁzÀÄæ... CªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁvÁr¹zÀ DzÉæ EªÀ¼ÀÄ K£ÀÆ ªÀiÁvÁqÀ°®è.. C°èAzÀ E§âgÀÆ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀÄæ.. 3 ¢£À CªÀ¼ÀÄ K£ÀÆ ªÀiÁvÁqÀ°®è d¸ïÖ C¼ÀÄvÁ EzÀݼÀÄ CªÀ£ÀÄ PÉýzÀÆæ K£ÀÆ ºÉüÀ°®è. vÀAzÉ vÁ¬Ä£Á ©lÄÖ §A¢gÉÆÃzÀPÉÌ F C¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ EªÀ£ÀÆ ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrzÀ.. 3 DzÀ £ÀAvÀgÀ jf¸ÁÖgï D¦üøïUÉ ºÉÆÃzÀÄæ CµÀÖgÀ°è C°èUÉ D ºÀÄqÀÄVAiÀÄ C¥Àà CªÀÄä eÉÆvÉUÉ ¥ÉÆðøÀgÀÆ §AzÀÄ D ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß CgɸïÖ ªÀiÁrzÀÄæ.. DUÀ D ºÀÄqÀÄUÀ ºÉýzÀ “ £Á«§Ææ EµÀÖ ¥ÀlÄÖ ªÀÄzÉé DUÁÛ E¢Ýë.. ¨ÉÃPÁzÉæ CªÀ¼À£Éßà PÉý CAzÀ.. DzÉæ ¥ÉÆðù£ÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ ±ÁPï PÉÆlÖgÀÄ..  “D ºÀÄqÀÄVUÉ EµÀÖ E®è DzÀÆæ ªÀÄzÉéUÉ §®ªÀAvÀ ªÀiÁrÛ¢ÝÃAiÀÄ CAvÀ D ºÀÄqÀÄVãÉà PÀA¥ÉèÃAmï PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄä£ÀÄß E°èUÉ §gÉÆÃPÉ ºÉýzÀÄÝ CAzÀ
DUÀ D ºÀÄqÀÄV ¨Á¬Ä ©nÖzÀÄÝ MAzÉà ¸ÀvÀå.. £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ EµÁÖ E®è CAvÀ C¼ÀÄwÛzÀݼÀÄ DPÉUÉ EªÀ£À gÀÆ¥À EµÀÖ DVgÀ°®è CªÀ¤AzÀ ©r¹PÉƼÉÆîÃPÉ EµÉÖ¯Áè £ÁlPÀªÁrzÀÄî.. DzÉæ EªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¦æÃw¹ C¥Àà-CªÀÄä£À zÉéõÀ PÀnÖPÉÆAqÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß £ÀA© §A¢zÉÌ CªÀ¤UÉ ¹QÌzÀÄÝ eÉʮĪÁ¸À.. CªÀ£À fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ ¸ÀqÀ£ÁßV §zÀ°¹zÀ D ºÀÄqÀÄVAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ K£ÀÆ G½¢®è C£ÀÄߪÀ ªÀÄnÖUÉ ¸Á«£À¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß Jt¸ÀÄvÁÛ D eÉÊ°£À°èAiÉÄà EzÁÝ£É.. DzÉæ D ºÀÄqÀÄV FªÀvÀÄÛ ¸Á¥sïÖªÉÃgï EAf¤AiÀÄgï£À£ÀÄß ªÀÄzÉé DV ºÁAiÀiÁVzÁݼÉ..¤ªÀÄä

¸À« £É£À¦£À

±ÉÃSï(¹àAiÀÄ)gï
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು