ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಭೂತ ಚೇಷ್ಟೆ- ಇದು ದೆವ್ವ ಭೂತಗಳ ಲೋಕ-ಕಥೆ-4


DªÀvÀÄÛ £Á£ÀÄ 2£É ²¥sïÖ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÀA¥É¤AiÀÄ PÁj£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §gÁÛ EzÉÝ.. gÁwæ 10 UÀAmÉ DVvÀÄÛ…PÁj£À°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À qÉæöʪÀgï ªÀiÁvÀæ E¢é… gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¤zÉæ §gÁÛ EvÀÄÛ.. ºÁUÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ¤zÉæUÉ eÁjzÉ… PÁgÀÄ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¤AvÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁAiÀÄÄÛ DzÉæ £À£ÀUÉ PÀtÄÚ vÉgÉAiÉÆÃPÉ DUÁÛ E®è.. AiÀiÁgÉÆà £À£ÀߣÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀ ºÁUÉ DAiÀÄÄÛ.. DzÉæ JµÉÖà QgÀÄaPÉÆAqÀÆæ zsÀé¤ ªÀiÁvÀæ ºÉÆgÀUÉ §gÀ¯Éà E®è.. C®ÄUÁqÉÆÃPÀÆ DUÁÛ E®è… JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà PÀÄAvÀAvÉ DUÁÛ EzÉ… £ÀAvÀgÀ PÁgÀÄ zsÀPï JAzÀÄ C®ÄUÁrvÀÄ… “ DDDD” JAzÀÄ QgÀÄaPÉÆAqÉ DUÀ £À£ÀUÉ JZÀÑgÀ DAiÀÄÄÛ……………………… qÉæöʪÀgï K£ï DAiÀÄÄÛ ªÉÄÃqÀA CAvÀ PÉýzÀ……… £Á£ÀÄ EµÉÆÖÃvÀÄÛ PÀArzÀÄÝ PÀ£À¸ÀÄ CAvÀ £À£ÀUÉ DUÀ UÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ.. D PÀ£À¸ÀÄ CvÀåAvÀ ¨sÀAiÀÄ£ÀPÀ DVvÀÄÛ…… CzÀjAzÀ £À£Àß JzÉAiÀÄ°è qsÀªÀ qsÀªÀ C£ÉÆßà ±À§Þ ºÉZÁÑAiÀÄÄÛ.. K£ÀÆ E®è K£ÉÆà PÉlÖ PÀ£À¸ÀÄ CAvÀ qÉæöʪÀgïUÉ ºÉý ¸ÀĪÀÄä£ÁzÉ…… DzÉæ D PÀ£À¹£À°è K£ÉÆà £ÉÊdåvÉ EvÀÄÛ.. £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®èzÀAvÉ K£ÉÆà ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀvÉ £ÀrÃvÁ EvÀÄÛ CAvÀ £À£ÀUÉ C¤¹vÀÄ.. PÁj£À UÁè¸ï£À ¥sÀįï PÀªÀgï ªÀiÁrzÉ.. DzÉæ ¤zÉæ §gÀ°®è..

       ªÉƨÉʯï vÀUÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÉÆÃt CAvÀ ¥sÉÆÃ£ï ºÀÄqÀÄPÁÛ E¢Ã¤.. DzÉæ ¥sÉÆãï PÁt¸À¯Éà E®è.. £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £À£Àß ¥sÉÆÃ£ï £À £À£Àß ªÁå¤n ¨ÁåUï£À¯Éèà EmÉÆÌÃwzÉÝ.. DzÉæ CzÀæ°è PÁt¸À°®è.. £Á£ÀÄ PÀĽwzÀÝ eÁUÀzÀ°è ºÀÄqÀÄQzÉ.. £À£Àß ¨ÁåUï¤AzÀ CzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝvÀÄÛ.. CzÀÄ ºÉÃUÉ ©vÀÄÛ CAvÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀ°®è.. PÀ£À¹£À ¨sÀAiÀÄzÀ°è MzÁÝqÀĪÁUÀ CzÀÄ ©¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ CAzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ ªÉƨÉʯï£À vÀUÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÁ¯ï ªÀiÁrzÉ.. DzÉæ ¥sÉÆãï£À°è  ZÁeïð EgÀ°®è.. EzÀÝQzÀÝAvÉ ¹éZï D¥sï DV ºÉÆÃAiÀÄÄÛ..

       ºÉÆgÀUÉ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ PÀvÀÛ®Ä DªÀj¹vÀÄÛ..       ªÀÄ£É AiÀiÁªÁUÀ §gÀÄvÉÆÛà CAvÀ PÁAiÀiÁÛ EzÉÝ.. CAvÀÆ EAvÀÆ ªÀÄ£É §AzÀÄ ©nÖvÀÄÛ.. PÁgÀÄ £À£ÀߣÀÄß qÁæ¥ï ªÀiÁr ºÉÆÃAiÀÄÄÛ.. £ÀªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄæ… »ÃUÁV £Á£ÀÄ M§â¼Éà EzÉÝ…  ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃzÉ… ªÀÄ£À¸ÀÄì ¤gÁ¼À ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ n.« D£ï ªÀiÁr CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ.. Hl §r¹PÉÆAqÀÄ ºÁ¯ï UÉ §AzÀÄ PÀĽvÀÄ n.« £ÉÆÃqÁÛ Hl ªÀiÁqÁÛ EzÉÝ..  CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ zsÀ§ zsÀ§£É ©zÀݪÀÅ.. UÁ§j DAiÀÄÄÛ....¤zsÁ£ÀªÁV CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉ… AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è.. DzÉæ ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ©¢ÝzÀݪÀÅ.. ¤zsÁ£ÀªÁV D ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß JwÛ eÉÆÃr¸ÉÆÃPÉ ªÀÄÄAzÁzÉ.. zsÀ¨Ágï CAvÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É K£ÉÆà ©vÀÄÛ… £Á£ÀÄ QmÁgÀ£É QgÀÄaPÉÆAqÉ.. £À£Àß ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¨ÉPÀÄÌ… Dºï CAvÀ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©mÉÖ.. F ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß  F ¨ÉPÉÌà ©Ã½¹gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ w½zÀÄ CªÉ®èªÀ£ÀÄß vÉUÉ¢lÄÖ Hl C°èUÉ ¤°è¹ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Éqï gÀÆ«ÄUÉ §AzÉ…


£ÀªÀÄä ¨Éqï gÀƪÀiï UÉ MAzÀÄ ¨Á®Ì¤ EzÉ.. £Á£ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ QlQAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀzÀæ¥Àr¹zÉ.. J¯Áè PÀlð£ï ºÁQzÉ.. CµÀÖgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÁjªÁ¼À ¥Àl ¥Àl£É £ÀªÀÄä ¨Á®Ì¤AiÀÄ°è §AzÀ ±À¨sÀÝ DAiÀÄÄÛ.. EµÉÆÖÃwÛUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÁjªÁ¼À£À¥Áà CAvÀ ¨Á®Ì¤AiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃPÉ ºÉÆÃUÁÛ EzÉÝ CµÀÖgÀ°è D ¨ÁV®Ä EzÀÝQÌzÀÝAvÉ vÉjÃvÀÄ.. £Á£ÀÄ zÀAUÁV ¤AvÉ.. D ¨ÁV°¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÉtÄÚ ºÀ¹gÀÄ ZÀÆrzÁgï ºÁQPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀ¼ÀÄ.. CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ UÉÆwÛ®è.. CzÀÄ ¨sÀÆvÀ CAvÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ.. CzÉæ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÁzÀÆæ ªÀiÁr Nr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ AiÉÆÃa¹zÉ.. £Á£ÀÄ ºÉzÀjzÉÝÃ£É CAvÀ D zɪÀéPÉÌ UÉÆvÁÛzÉæ £À£ÀߣÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ºÉzÀj¸ÀÄvÉÛ CAvÀ w½zÀÄ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ¯Éà CzÀgÀ ºÀvÀæ ºÉÆÃV ºÉÃAiÀiï AiÀiÁgï ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉÃUÉ AiÀiÁPÉ §A¢¢ÝÃAiÀiÁ..? ºÉÆÃUÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ £ÀÆPÀÄvÁÛ CªÀ¼À£ÀÄß ¨Á®Ì¤AiÀÄ ¨ÁV® §½ §AzÉ.. EªÀ¼À£ÀÄß ¨ÁV® ºÀvÀæ PÀgÉvÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è D ¨ÁV® ºÀvÀæ UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄvÉÆÛ§â UÀAqÀ¸ÀÄ PÀÆwzÀÝ “¨ÁgÉ ºÉÆgÀUÉ M¼ÀVgÉÆÃgÀÄ ¸Àj E®è CAvÀ £Á£ÀÄ ºÉüÀ°¯Áé CAvÀ” CAvÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀ.. £À£Àß JzÉ gÀhįï CAvÀÄ £Á£Àß PÀtÄÚUÀ¼À°è ¨sÀAiÀÄ ºÉZÁÑAiÀÄÄÛ.. £Á£ÀÄ D ªÀåQÛAiÀÄ£Éßà £ÉÆÃqÁÛ EzÉÝ.. CªÀ£ÀÄ DgÁ ªÀiÁV ©Ãr ¸ÉÃzÀÄvÁÛ EzÁÝ£É..

£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ F ºÉAUÀ¹£À PÀqÉUÉ ªÀÄÄSÁ wgÀÄV¹zÉ.. DzÉæ CªÀ¼ÀÄ £À£Àß PÉÊ ©r¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁAiÀĪÁVzÀÄî.. ºÁA.. CAvÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¤AvÀAvÉ ¨sÀ¸ÀªÁAiÀÄÄÛ.. ªÀÄvÉÛ F ©Ãr ¸ÉÃzÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ PÀqÉ wgÀÄVzÉ.. DzÉæ F ªÀåQÛAiÀÄÆ E®è…… £Á£ÀÄ zÀAUÁV ºÉÆÃzÉ… D bÀ½AiÀÄ®Æè £À£Àß ªÉÄÊ ¨ÉªÀj ºÉÆÃVvÀÄÛ… ¤zsÁ£ÀªÁUÀ« M¼ÀUÉ §AzÀÄ qÉÆÃgï ¯ÁPï ªÀiÁr Q«UÉ ºÀwÛ ElÄÖPÉÆAqÀÄ J®è ¯ÉÊmï D£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 3 ¨Éqï²Ãmï ºÉÆzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®V©mÉÖ. ¤zÉÝ §gÀ°®è.. DzÀÆæ gÁwæ ¥ÀÆwð D ¨Éqï ²Ãmï vÉVð®è..ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ
ಸವಿ ನೆನಪಿನ
ಶೇಖ್(ಸ್ಪಿಯ)ರ್
9980868898
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು