ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಭೂತ ಚೇಷ್ಟೆ- ಇದು ದೆವ್ವ ಭೂತಗಳ ಲೋಕ-ಕಥೆ-3


DªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä §AzsÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ EvÀÄÛ… £À£ÀUÉ ¥ÀjÃPÉë ºÀvÀæ EzÀÝ PÁgÀt £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀ°®è… £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃzÀÄæ.. CªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀ½¹ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄl ªÀÄl ªÀÄzsÁåºÀß ºÀ£ÉßgÀqÀÄ UÀAmÉ DVvÀÄÛ.. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £À£Àß ¸ÉßûvÉ gÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ zÀtªÁj¹PÉƼÁÛ EzÉݪÀÅ.. DªÁUÀ E§Ææ ªÀiÁvÁqÁÛ E¢é. “ ¯Éà vÀÄA¨Á ©¹®°è §A¢¢Ý«.. K£ÁzÀÆæ dÆå¸ï ªÀiÁr PÉÆqÉ”CAzÀÄî. ¦üæeï£À M¼ÀUÉ £ÉÆÃr¢é… dÆ¸ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ SÁ° DVzÀÄé.. CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K£ÁzÀÆæ ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄQ¢é.. DzÉæà K£ÀÆ ¹UÀ°®è.. DUÀ gÁzsÁ MAzÀÄ LrAiÀiÁ PÉÆlÖ¼ÀÄ.. “ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è EgÉÆà SÁ° eÁUÀzÀ°è MAzÀÄ vÉÆÃl EzÉ. C°è  ¤A¨ÉºÀtÂÚ£À VqÀ EzÉ.. CzÀæ°è £ÉÆA¨Éà ºÀtÚ£ÀÄß vÀAzÀÄ dÆ¸ï ªÀiÁqÉÆÃt ¨Á CAzÀÄî… E§Ææ C°èUÉ ºÉÆâé.. zÀÆgÀ¢AzÀ D ªÀÄgÀzÀ ºÀvÀæ AiÀiÁgÁzÁæ EzÁÝgÁ CAvÁ £ÉÆÃr¢é CzÉæ C°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è...

£ÁªÀÅ D ªÀÄgÀzÀ ºÀvÀæ ºÉÆÃUÁÛ EzÀÝAvÉ K£ÉÆà vÀA¥ÀÄ UÁ½ ©Ã¹ ªÉÄÊ J®è ºÁAiÀiï C¤¸ÀÛ EvÀÄÛ… D ªÀÄgÀzÀ°è zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¤A¨É ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ.. £Á£ÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ PÉÊ ºÁQ MAzÀÄ ºÀtÄÚ QvÉÆÌAqÉ.. DzÉæ J°èAzÀ®Æ C¼ÀÄwÛgÉÆà zsÀé¤ PÉý¸ÁÛ EvÀÄÛ.. £ÉÆêÁUÀÄvÉÛ £À£ÀߣÀÄß PÀvÀÛj¸À¨ÉÃr £ÉÆêÁUÀÄvÉÛ £À£ÀߣÀÄß PÀvÀÛj¸À¨ÉÃr CAvÀ ¤zsÁ£ÀªÁV zsÀé¤ PÉý¸ÁÛ EvÀÄÛ.. DzÉæ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ £ÁªÀÅ vÀ¯É PÉr¸ÉÆ̼Àî°®è.. MAzÀÄ ¨sÁUÀ¢AzÀ 3 ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß QwÛzÀ £ÀAvÀgÀ »AzÉ wgÀÄV ¨ÉÃgÉ PÉÆA¨É¬ÄAzÀ E£ÀßµÀÄÖ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß QüÁÛ EzÉÝ.. CµÀÖgÀ°è gÁzsÁ “CªÀiÁä” JAzÀÄ PÀĹzÀÄ ©zÀݼÀÄ.. CªÀ¼ÀÄ ©zÀÝ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÄî..…£À£ÀUÉ ¸ÀqÀ£ï DV ±ÁPï DAiÀÄÄÛ..  eÉÆvÉUÉ JzÉAiÀÄ UÀÄArUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉÆ̼ÉÆîÃPÉ ±ÀÄgÀÄ CAiÀÄÄÛ.. .. CªÀ½UÉ K£ÀÄ DAiÉÆÛà UÉÆwÛ®è. CªÀ¼À£ÀÄß J©â¸ÉÆÃPÉ JµÉÖà mÉæöÊ ªÀiÁrzÀÆæ DUÀ°®è.. DzÉæ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É K£ÉÆà vÀA¥ÁzÀ ¤ÃgÀÄ ©Ã¼ÁÛ EvÀÄÛ.. EAxÁ ©¹®°è ªÀÄ¼É ºÀ¤ £Á CAvÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃrzÉ.. DzÉæ MAzÀÄ PÀët £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ gÀhįï CAvÀÄ.. £Á£ÀÄ D ªÀÄgÀ¢AzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß QwÛzÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ gÀPÀÛ ¸ÀÄjÃvÁ EvÀÄÛ..

 ºÁUÉà D ªÀÄgÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ PÀqÉUÉ PÀtÄÚ ºÁ¬Ä¹zÉ.. C°èAiÀÄÆ gÀPÀÛzÀ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÁÛ EzÀݪÀÅ… £Á£ÀÄ CvÀAPÀzÀ°èzÉÝ.. ©¹°£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÄÊ ¬ÄAzÀ ¨ÉªÀgÀÄ ¸ÀÄjÃvÁ EzÀÆæ ¸ÀºÀ £À£Àß zÉúÀ ªÀiÁvÀæ UÀqÀ UÀqÀ£É £ÀqÀÄUÀÄvÁÛ EvÀÄÛ.. ¸ÀÄvÀÛ®Æ AiÀiÁgÀÆ EgÀzÀ ¤dð£À ¥ÀæzÉñÀ CzÀÄ.. ¸À¢Ý®èzÉà UÀAl®Ä MtV PÀÆUÀ®Æ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀAvÁ¬ÄvÀÄ… gÁzsÁ¼À£ÀÄß JµÉÖà J©â¹zÀÆæ CªÀ¼ÀÄ K¼À°®è… PÀtÄÚUÀ¼À°è ¨sÀAiÀÄzÀ bÁAiÉÄ ºÉaÑvÀÄ.. DzÉæ AiÀiÁgÉÆà MAzÀÄ ¯ÉÆÃl ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆlÄæ.. ¸ÀqÀ£ÁßV §AzÀ PÁgÀt ¨sÀAiÀÄ DAiÀÄÄÛ.. £Á£ÀÄ CªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ £ÉÆÃrzÉ.. D ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄR £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët JzÉ gÀhįï CAvÀÄ...   vÀÄA¨Á «PÁgÀªÁVzÉ.. PÀtÄÚ MAzÀÄ zÉÆqÀØzÁVzÉ.. ªÀÄÆV£À vÀÄA¨Á gÀPÀÛzÀ PÀ¯ DVvÀÄÛ.. vÀÄA¨Á vɼÀîVzÀÝ.

… AiÀiÁgÀÄ ¤ÃªÀÅ CAvÀ PÉýzÉ.. £Á£ÀÄ F vÉÆÃlzÀ ªÀiÁ°.. ¤ÃªÀÅ E°èUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ EzÀÄ F vÉÆÃlzÀ°è §AzÉÆÃgÀ£Àß £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è.. ¤ÃªÀÅ vÀÄA§ M¼ÉîAiÀĪÀgÀ xÀgÀ PÁt¹ÛÃj ºÉÆÃV CAvÀ ºÉý CªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ...... …  DªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ vÀAzÀÄPÉÆlÖ ¤ÃgÀ£ÀÄß CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁQ J©â¹zÉ.. J©â¹zÀ vÀPÀët CªÀ¼ÀÄ PÀPÁÌ ©QÌAiÀiÁzÀ¼ÀÄ..

“ ¯Éà F ªÀÄgÀzÀ°è K£ÉÆà EzÉ PÀuÉ.. £Á£ÀÄ ºÀtÚ£ÀÄß QwÛPÉƼÉÆîÃPÉ PÉÊ ºÁQzÀ vÀPÀët AiÀiÁgÉÆà £À£Àß PÉÊ UÉ ºÉÆqÉzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.. DªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀAUÉ DAiÀÄÄÛ..PÀuÉ ¤A¨Éà ºÀtÄÚ ¨ÉÃqÀ K£ÀÆ ¨ÉÃqÀ ¨Á ºÉÆÃUÉÆÃt” CAzÀÄî.. E§âjUÀÆ ¨sÀAiÀÄ DVvÀÄÛ.. ªÀÄl ªÀÄoÀ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ mÉʪÀÄ°è D ¨sÀAiÀÄPÉÌ DªÀåQÛ vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß MAzÀÄ vÉÆlÆÖ ©qÀzÀAvÉ PÀÄr¢zÀÄæ…” ¯Éà F ¤ÃgÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉÆlÆæ CAvÀ gÁzsÁ PÉýzÀÄî.. “ F vÉÆÃlzÀ ªÀiÁ° CAvÉ PÀuÉ.. MAxÀgÁ EzÀÝ.. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉæ ¨sÀAiÀÄ DUÀÄvÉÛ CªÀ£ÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆlÄÖ ¨ÉÃUÀ ºÉÆÃV E¯Éè®è §gÀ¨ÁgÀÄÝ ¤ÃªÀÅ CAzÀPÀuÉ… K£ÀÆ ªÀiÁ° £Á.. ºÉà CªÀ£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ 5 ªÀµÀð DAiÀÄÄÛ PÀuÉ CAzÀ¼ÀÄ..
ºÁUÁzÉæ £À£ÀUÉ ¤ÃgÀÄ PÉÆlÖ DªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ AiÉÆÃZÀ£É DUÁÛ EvÀÄÛ.. AiÉÆÃa¸ÁÛ AiÉÆÃa¸ÁÛ ªÀÄgÀzÀ PÀqÉ zÀ馅 ºÁ¬Ä¹zÉ.. D ªÀÄgÀzÀ°è ¸ÀÄjÃvÁ EzÀÝ gÀPÀÛ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¤AvÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ… C§â §â… ªÀÄvÉÛ C¸ÁzsÀåªÁzÀ ¨sÀAiÀÄ.. E°è K£ÉãÉÆà £ÀrÃvÁ EzÉ.. E°è EgÉÆÃzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è CAvÀ w½zÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ Nr §A¢é.. gÁwæ £À£ÀUÀÆ gÁzsÁUÀÆ bÀ½ dégÀ ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ.. gÁzsÁ¼À C¥Àà £ÀªÀÄä C¥Àà¤UÉ ¥sÉÆãïªÀiÁrzÀÄæ. MAzÀÄ ªÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è Crämï DV¢é.. D ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß £É£É¹PÉÆAqÉæ £À£ÀUÉ E£ÀÆß ¨sÀAiÀÄ DUÀÄvÉÛ.ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ
ಸವಿ ನೆನಪಿನ
ಶೇಖ್(ಸ್ಪಿಯ)ರ್
9980868898
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು