ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಕಾಂಚನಾಗೆ ಭೂತ ಚೇಷ್ಟೆ- ಇದು ದೆವ್ವ ಭೂತಗಳ ಲೋಕ-ಕಥೆ-2


£Á£ÀÄ PÁAZÀ£À..  £ÀUÀgÀzÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï £À°è EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ rVæ NzÁÛ EzÉÝ.. JUÁìAë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ  ªÀÄ£ÉUÉ §gÁÛ EzÉÝ.. §¸ï E½zÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 Q.«Ä £ÀqÉÆÌAqÀÄ ºÉÆÃzÉæ £ÀªÀÄä HgÀÄ ¹UÀÄvÉÛ.. £À£Àß PÉ®ªÀÅ ¥sÉæAqïì £À£Àß eÉÆvÉ §jÛä CA¢zÀÄæ. DzÉæ AiÀiÁPÉÆà UÉÆwÛ®è CªÀgÀÄ §gÀ°®è. £Á£ÀÄ M§â¼Éà zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉÆÌAqÀÄ §gÁÛ EzÉÝ.. ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉ DVvÀÄÛ.. ªÉÆÃqÀ ªÀÄĸÀÄQzÀÝjAzÀ PÀvÀÛ®Æ DVvÀÄÛ. MAn zÁjAiÀÄ°è ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¤±À§Þ.. ºÀQÌUÀ¼ÀÄ, ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ PÁt¸ÀÄwÛ®è. AiÀiÁPÉÆà ¨sÀAiÀÄ DUÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ.. ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀ vÀPÀët AiÀiÁgÉÆà £À£ÀߣÀÄß  »A¨Á°¸ÁÛ EzÁÝgÉ CAvÀ UÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ DzÉæ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ wgÀÄV £ÉÆÃqÀ°®è.

 EzÀÝQÌzÀÝAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁj£À ¸ËAqï PÉý¹vÀÄ.. DUÀ £À£ÀUÉ ¸Àé®à ¤gÁ¼À DAiÀÄÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÁr §gÁÛ EzÉ CAvÀ C¤¹vÀÄÛ.  DzÀÆæ »AzÉ wgÀÄUÀ°®è. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß »AzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÁrAiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ PÀArvÀÄ.  D PÁgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §gÁÛ EzÉ CAvÀ w½vÀÄ. qÁæ¥ï PÉüÉÆÃt CAvÀ »AzÉ wgÀÄV £ÉÆÃrzÉ... DzÉæ AiÀiÁªÀ PÁgÀÆ C°è PÁt°®è. £À£Àß ªÉÄÊ J®è ¨ÉªÀj ºÉÆÃVvÀÄÛ. PÀtÂÚ£À°è ¨sÀAiÀÄ ºÉZÁÑAiÀÄÄÛ.. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¨Á¬Ä MtV ¤ÃgÀÄ ¨ÉPÀÄ CAvÀ C¤ß¸ÁÛ EvÀÄÛ.

 DzÉæ C°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸À¤ßªÉñÀ £ÉÆÃr K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ£Éà UÉÆvÁÛUÀ°®è... ¤zsÁ£ÀPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁj »rzÉ.. C°è zÀÆgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄgÀ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝ. gÁwæ DVzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ. ¸ÀzÀå £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ E®è CAvÀ ¨sÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà CªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÝPÉÌ RĶ DAiÀÄÄÛ..  CªÀ£À ºÀvÀæ ºÉÆÃzÉ. CªÀ£À ºÀvÀæ ¤ÃgÀÄ EvÀÄÛ. ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ zÀtªÁj¹PÉÆAqÉ. £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀÄ DUÁÛ EzÉ. E°è K£ÉãÉÆà £ÀrÃvÁ EzÉ CAvÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉýzÉ. D ªÀåQÛUÉ EzÉ®èzÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ DVvÀÄÛ CAvÁ PÁt¸ÀÄvÉÛ CªÀ£ÀÆ E°è PÉ®ªÀÅ ¤WÀÆqsÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀrÃvÁ EgÀÄvÉÛ. ¸ÀAeÉ DUÉÆà CµÀÖç°è ªÀÄ£É ¸ÉÃgÉÆÌèÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ.. £ÀAvÀgÀ DvÀ£Éà £À£ÀߣÀÄß  £ÀªÀÄä HjUÉ ©rÛä CAvÀ eÉÆvÉUÉ §gÁÛ EzÀÝ.

zÁjAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ “£À£ÀUÉ ªÀiÁA¸À w£ÉÆßÃPÉÉ PÀµÀÖ DVÛzÉ ºÀ®ÄèUÀ¼À vÉÆAzÀgÉ” CAzÀ. £Á£ÀÄ CªÀ£À ºÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ.. CªÀ£À ¨ÁAiÀÄ°è ºÀ®ÄèUÀ¼Éà EgÀ°®è. £Á£ÀÄ PÉýzÉ ¤ªÉÄÎ AiÀiÁPÉ ºÀ®ÄèUÀ½®è CAvÀ. CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ GvÀÛgÀ PÉý £Á£ÀÄ zÀAUÁV ºÉÆÃzÉ. CªÀ£ÀÄ ºÉýzÉÝãÀÄ UÉÆvÁÛ..?

¥ÉæÃvÀ- “20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄðAzÀ ©zÁÝUÀ £À£Àß ºÀ®ÄèUÀ¼É¯Áè ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVªÉ.. ¤£Àß ºÀ®Äè PÉÆqÀÄ.”CAzÀ »ÃUÉ ºÉüÀÄwÛgÀªÁUÀ¯Éà £Á£ÀÄ CªÀ£À PÀqÉUÉ wgÀÄVzÉ.. CªÀ£ÀÄ ¨sÀÆvÀªÁV ZÉÊAeï DVzÀÝ. CªÀ£ÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀ EzÀÆæ CªÀ£ÀÄ PÉÊZÁazÀ vÀPÀët CªÀ£À PÉÊ ¹ÃzÁ £À£Àß §½ §A¢vÀÄÛ. £Á£ÀÄ QgÀÄaPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÁÛ EzÉÝ. CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ªÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV UÀÄ¢ÝzÉ. £À£Àß vÀ¯É EAzÀ gÀPÀÛ §AvÀÄ... £Á£ÀÄ ºÁUÉ NrzÉ.. £À£Àß gÀPÀÛ £ÉÆÃr CzÀgÀ ºÀvÀæ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ.. CzÀgÀ £Á°UÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPï CAvÁ ºÉÆgÀUÉ vÉVÃvÀÄ. D ªÀÄgÀzÀ ªÉÄðzÀÝ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß £Á°UÉ EAzÀ ¸ÀªÀj £ÉPÁÛ EvÀÄÛÛ.. “vÀÄA¨Á gÀÄa EzÉ.. ¤£ï gÀPÀÛ  J+ C¯Áé” CAzÀ.. £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀ°®è. ¨sÀAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ GnÖzÀÝ §mÉÖ J¯Áè ¨ÉªÀj¤AzÀ £ÉAzÉÆíÃVvÀÄÛ..

£Á£ÀÄ  £Á£ÀÄ JµÀÄÖ NrzÀÆæ CªÀ£À PÉÊ ªÀiÁvÀæ £À£Àß »AzÉ §gÁÛ EvÀÄÛ. DzÉæ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ C¯Éè ¤AwzÀÝ...  £Á£ÀÄ ¹ÃzÁ ºÉÆÃV MAzÀÄ UÀÄArAiÀÄ°è ©zÉÝ ¸ÀqÀ£ï DV CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©zÀÝ UÀÄAr ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ©lÖ. £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÁÛ EvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß £Á°UÉ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀ. vÀ¯É ºÀvÀæ gÀPÀÛ EzÀÝ eÁUÀPÉÌ D £Á°UÉ §gÁÛ EvÀÄÛ..£Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV QgÀÄaPÉÆAqÀÄ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑzÉ. CµÀÖgÀ¯ÁèUÀ¯Éà £ÀªÀÄä¥Àà C°èUÉ §AzÀÄ D zɪÀézÀ ªÉÄÃ¯É K£ÉÆà ©¸ÁQzÀ.. CzÀÄ “ eÉÆgÁV QgÀÄZÀÄvÁÛ C°èAzÀ ªÀiÁAiÀÄ DAiÀÄÄÛ.... DªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä¥Àà £À£Àß PÀgÉÆÌAqÀÄ §AzÀÄæ.ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ
ಸವಿ ನೆನಪಿನ
ಶೇಖ್(ಸ್ಪಿಯ)ರ್
9980868898
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು