ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಇದು ದೆವ್ವ ಭೂತಗಳ ಲೋಕ-ಕಥೆ-1... ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಓದಿ.Ghost stories-1

DªÀvÀÄÛ  gÁwæ DVvÀÄÛ.. £Á£ÀÄ ¥ÀÄuɬÄAzÀ §gÁÛ EzÉÝ… qÉæöÊ«AUï ªÀiÁr vÀÄA¨Á zÀtªÁVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ JZÀÑgÀ¢AzÀ UÁr Nr¸ÁÛ EzÉÝ…  ¯ÉÆ£ÀªÁ® zÀ «¸ÁÛgÀªÁzÀ zÁjAiÀÄ PÁæ¹AUï£À°è ºÉÆUÁÛ EzÉÝ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500«Ä. ºÉÆzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß PÁj£À ªÉÃUÀ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¤zsÁ£ÀªÁV PÀrªÉÄ DUÁÛ EvÀÄÛ. JµÉÖà JPÀì¯ÉÃlgï PÉÆlÖgÀÆ ¥ÀæÀAiÉÆd£À DVè®è. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ PÁgÀÄ ¸ÀqÀ£ï DV ¤AwvÀÄ. CzÀÄ GzÀݪÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÖçÃmï gÉÆqï DVvÀÄÛ. K£ÉÆ C£ÀĪÀiÁ£À §AvÀÄ. DzÀgÀÆ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀî°®è.


CzÉÆAzÀÄ zÀlÖªÁzÀ PÁr£À ¥ÀæzÉñÀ. WÁmï ¸ÉPÀë£ï. C°è MAzÀÄ. “CzÀÄ eÁ¹Û DUÉÆ KjAiÀiÁ” CAvÀ CzÀgÀ®zÀ° §gÉ¢vÀÄÛ. C°è ¥Àæw ¢£À ¥Àæw PÀët DQìqÉAmï DUÉÆ  gÉÆmï CzÀÄ. «avÀæ CAzÉæ J¯Áè DqìqÉAmïUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® MAzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è DUÀÛªÉ CAvÉ....§ÄzsÀªÁgÀ gÁwæ £Á£ÀÄ ¥ÀÄ£Á¢AzÀ §gÀĪÁUÀ É C°è MAzÀÄ DqìqÉAmï DVvÀÄÛ CAvÀ UÉÆwÛvÀÄÛ. DzÉà gÀ¸ÉÛ° ªÀÄvÉÛ £Á£ÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ gÁwæ D DQìqÉAmï DzÀ eÁUÀzÀ°è  §gÀ¨ÉÃPÁzÉæ  £À£Àß°è K£ÉÆ PÀA¥À£À DAiÀÄÄÛ.

¨ÉÃgÉ PÁgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÁÛ EzÉÝé…PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄãnAUï ¤AzÁV £Á£ÀÄ ¸ÀĸÁÛVzÉÝ. DzÀgÉ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ K£ÀÆ DV®è CAvÀ UÉÆvÀÄÛ.. £Á£ÀÄ PÁj£À°è M§â£Éà EzÉÝÃ£É CAvÀ £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV £É£À¦vÀÄÛ. DzÉæ ¸ÀqÀ£ï DV £Á£ÀÄ »AzÉ wgÀÄV £ÉÆÃrzÁUÀ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¨sÀAiÀÄ DVvÀÄÛ.. AiÀiÁPÉ CAzÉæ C°è M§â ªÀÄ£ÀıÀå PÀĽwzÀÝ… D ªÀÄÄR £Á£ÀÄ J¯ÉÆèà £ÉÆÃrzÀ £É£À¥ÀÄ.. CªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀAiÀĹì£À AiÀÄĪÀPÀ. QèÃ£ï ±ÉÃªï ªÀiÁrzÁÝ£É. ©½ §tÚzÀ ±Àlð ºÁPÉÆArzÁÝ£É. £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr £ÀUÁÛ EzÀÝ. £Á£ÀÄ DªÀ£À£ÀÄß £À£Àß PÁj£À QlQAiÀÄ UÁf¤AzÀ £ÉÆÃqÁÛ  ¨sÀAiÀÄ EzÀÝgÀÆ £Á£ÀÆ £ÀUÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrüzÉ. £À£ÀUÉ D±ÀÑgÀå Û.. AiÀiÁPÉAzÉæ  £Á£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß J®Æè ¤°è¹®è. AiÀiÁjUÀÆ °¥sïÖ PÀÆqÀ PÉÆnÖ®è. ºÁUÁzÉæ F ªÀåQÛ ºÉÃUÉ £À£Àß PÁj£ÉƼÀUÉ §AzÀ..?? DUÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ.. K£ÉÆà DUÁÛ EzÉ CAvÀ. EµÀÄÖ AiÉÆÃa¹ ªÀÄvÉÛ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃPÉ CAvÀ »AzÉ wgÀÄVzÉ… DzÉæ »AzÉ AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. C°è K£ÀÄ DUÁÛ EzÉ CAvÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÉÛà DUÀ°®è.

DzÉæ EzÀÄ EµÀÖPÉÌ ªÀÄÄV°®è. EªÉ¯Áè ¨sÀæªÉÄ EgÉâÃPÀÄ CAvÀ F J¯Áè ¨sÀæªÉÄUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§AzÉ.  DzÉæ ¸ÀqÀ£ï DV ªÀÄvÉÛ £À£Àß JzÀÄgÀÄ M§â ªÀåQÛ §AzÀ.. CzÉà ªÀåQÛ.. £À£Àß PÁjUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV CªÀ£ÀÄ NqÁÛ EzÁÝ£É. £À£ÀUÉ ±ÁPï DAiÀÄÄÛ. £À£Àß PÁj£À ªÀÄÄAzÉ CªÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ §AzÀ…? ºÁgÀ£ï ªÀiÁqÀzÉà CªÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀ…?  CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ £À£Àß PÁj£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ qÉÆÃgÀ ºÀvÀæ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀUÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀ. DzÉæ F ¸Áj £ÀAUÉ ¨sÀAiÀÄ DAiÀÄÄÛ… £ÀgÀ £ÁrAiÉįÁè UÀqÀUÀqÀ CAvÁ £ÀqÀÄUÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ.. ¨sÀAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ qÉæöÊ«AUï ªÀiÁqÀÛ E¢Ýä C£ÉÆßÃzÉ ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ.. DzÉíÃUÉÆ £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¹Ü«ÄvÀ ¥ÀqsÉzÀÄPÉÆAqÉ. qÉæöÊ«AUï ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀUÉÆAqÉ.. ªÀÄvÉÛ K£ÀÄ £ÀrÃvÁ EzÉ CAvÀ AiÉÆÃa¸ÁÛ EgÉÆõÉÆÖÃwÛUÉ ªÀÄvÉÛ CªÀ£ÀÄ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ªÀiÁAiÀĪÁV  ºÉÆÃzÀ..ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ
ಸವಿ ನೆನಪಿನ
ಶೇಖ್(ಸ್ಪಿಯ)ರ್
9980868898
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು