ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಜಟಾ ಪಟಿ

ಜಟಾ ಪಟಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿ..

ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಳುವುದೇನು?
 ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪಶ್ನೋತ್ತರ ನಿರೀಕ್ಸ್ಗಿಸಿ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಕಿಡಿಯಲ್ಲಿ....

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ kranthikidi@gmail.com
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು